Tổng lãi suất mở Bitcoin trên Bybit, Binance, OKX và Deribit giảm gần 1,5 tỷ đô la

Dữ liệu cho thấy tổng lãi suất mở Bitcoin (thước đo tổng số lượng hợp đồng tương lai mở) của Bybit, Binance, OKX và Deribit đã giảm gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Lãi suất mở tăng thường cho thấy dòng tiền mới đang gia nhập thị trường, phản ánh lãi suất tăng hoặc tâm lý lạc quan. Lãi suất giảm cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với tài sản cơ bản đang suy yếu, phản ánh tâm lý giảm giá. Theo dữ liệu của CoinGlass, đợt bán tháo do Bitcoin dẫn đầu đã khiến tỷ lệ tài trợ có tính theo lãi suất mở tương lai rơi vào vùng âm, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Tỷ lệ tài trợ âm, cùng với lãi suất mở và dữ liệu thanh lý, thường chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia thị trường đang bán khống một tài sản cụ thể.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights