Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhTiến độ mint BRC20 sats đạt 100% và tổng số lần mint...

Tiến độ mint BRC20 sats đạt 100% và tổng số lần mint đạt 21.107.258 lần

Theo tin tức ngày 24 tháng 9, dữ liệu của Unisat cho thấy tiến độ mint BRC20 sats đạt 100%, với tổng số lần mint đạt 21.107.258 lần và 36.061 người nắm giữ. Quá trình thực hiện bắt đầu vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 và kéo dài tổng cộng 6 tháng.