Testnet cuối cùng Goerli của Ethereum sắp được diễn ra

Goerli là testnet cuối cùng của Ethereum trước khi The Merge diễn ra. Hai testnet trước bao gồm Ropsten và Sepolia đều diễn ra thành công và mọi người cũng đang chờ đợi điều tương tự đối với Goerli.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr