Swell: Sigma Prime và Nethermind đang kiểm toán rswETH V2

Swell đã đăng trên nền tảng X rằng rswETH V2 hiện kiểm toán . Nâng cấp lần sẽ mang lại các tính năng sau: – Rút tiền để nâng cao tính ổn định của TGE và hơn thế nữa; – reStake LST, bao gồm cả swETH – Ủy quyền bảo mật cho AVS;

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr