Sui ra mắt chương trình tài trợ giáo dục

Vào ngày 2 tháng 6, Sui đã công bố ra mắt Chương trình SuiEducationGrants, một chương trình tài trợ giáo dục bao gồm nội dung giáo dục, trải nghiệm học tập được trò chơi hóa, tài nguyên giáo dục dành cho nhà phát triển, bootcamp, cơ hội học tập IRL hoặc Trung tâm, các khóa học có cấu trúc và giáo dục tương tác sử dụng Cơ hội trí tuệ nhân tạo, v.v. TRÊN. Các khoản tài trợ dao động từ $10,000 đến $250,000.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights