SudoRare rugpull 519 ETH trị giá 815.000 đô la

SudoRare là một nhà tạo lập thị trường (AMM) cho các token trên mạng Ethereum đã đóng tất cả các trang mạng xã hội của mình cùng với 519 ETH trị giá khoảng 815.000 đô la trong giao thức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr