STEPN hợp tác với BAYC giới thiệu Realm 3 trên Ethereum

Ứng dụng Move-to-Earn đình đám StepN đã thông báo một số cập nhật mới, bao gồm việc mở rông sang blockchain thứ ba, Ethereum.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights