Số dư tài khoản chung của Kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống dưới 50 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ năm 2017

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo dữ liệu macromicro, số dư tài khoản chung của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (TGA) đã giảm xuống dưới 50 tỷ đô la Mỹ và tính đến ngày 24 tháng 5, chỉ còn lại khoảng 49 tỷ đô la Mỹ, giá trị thấp nhất kể từ năm 2017. Tài khoản chung của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là tài khoản hoạt động chính để chính phủ Hoa Kỳ xử lý các chi phí hàng ngày. Hiện tại, Hạ viện Hoa Kỳ đang đàm phán về vấn đề trần nợ. Sau khi đạt được thỏa thuận, số dư tài khoản chung của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ nhận thanh khoản và phát hành trái phiếu mới để bổ sung tài khoản.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr