Polygon: Polygon zkEVM trong những tuần tới dự kiến ​​sẽ giảm phí ~20%

Vào ngày 23 tháng 5, Polygon đã tweet rằng việc tối ưu hóa PolygonzkEVM trong vài tuần tới dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 20% ​​chi phí, điều này không liên quan đến bất kỳ quá trình nén nào. Phí giao dịch trên PolygonzkEVM bao gồm tính khả dụng của dữ liệu và chi phí phát hành bằng chứng cho Ethereum. PolygonzkEVM xuất bản dữ liệu trạng thái cho mọi giao dịch được xử lý và phí cũng bao gồm chi phí vận hành máy chủ tạo bằng chứng. Dữ liệu sẵn có chiếm khoảng 80% phí giao dịch trên mạng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr