Phân tích: Số lượng địa chỉ đủ điều kiện airdrop zkSync tư cách vượt quá 1,65 triệu

Crypto KOL @DefiWimar đã phân tích mã trang web ZK Nation và kết luận rằng sẽ có 1.650.351 địa chỉ đủ điều kiện để airdrop zkSync . Tuy nhiên, trang hiện tại tạm thời bị đóng và không thể xác minh tính chính xác của nó. Ngoài ra, nó còn tiết lộ rằng địa chỉ hợp đồng ZK có chức năng xác nhận quyền sở hữu ở Sepolia là: 0xbD96520e2A89232B18C4Ae4e01B6784EbAd335f8.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr