Nhiều nhà phát triển đề xuất tiêu chuẩn đề xuất Ethereum ERC-7512

Các nhà phát triển từ Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin và HatsFinance đã đề xuất tiêu chuẩn đề xuất Ethereum ERC-7512, nhằm mục đích tăng cường tính bảo mật của hợp đồng thông minh Ethereum bằng cách tiêu chuẩn hóa xác minh trên chuỗi kiểm toán hợp đồng thông minh. Mục tiêu của ERC-7512 là đảm bảo rằng các chi tiết kiểm tra (chẳng hạn như người thực hiện kiểm toán và kết quả của nó) có thể được phân tích cú pháp theo hợp đồng để xác minh tính xác thực của chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc kiểm tra được nhóm gửi theo cách thủ công và tính xác thực của chúng không thể được phản ánh trên chuỗi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights