Nhiều địa chỉ nắm giữ PEPE mua LADYS

Vào ngày 11 tháng 5, dữ liệu giám sát của Lookonchain cho thấy một số địa chỉ đã đổi PEPE của họ lấy LADYS. Địa chỉ 0xfb2b đã sử dụng 54 ETH ($101.000) để mua 292 tỷ PEPE và bán nó với giá 288 ETH ($532.000), với lợi nhuận là 234 ETH ($430.000). Địa chỉ đã mua tổng cộng 7,5 nghìn tỷ LADYS (hiện tại là 1,18 triệu đô la), với chi phí 168 ETH (310.000 đô la), với mức giá trung bình là 0,0000004133 đô la. 

Địa chỉ 0x03aa đã mua 5,23 nghìn tỷ LADYS (hiện tại là 823.000 đô la) với 246,6 tỷ PEPE (423.000 đô la) và 320 tỷ CrazyPepe (18.000 đô la). Giá thầu trung bình là $0,00000008428. Địa chỉ 0x4f53 đã bán 257,6 tỷ PEPE với 244 ETH ($448.000), với giá trung bình là $0,000001741; và mua 4,87 LADYS (hiện tại là $767.000) với 230 ETH ($421.000), với giá mua trung bình là 0,00000008647 Đô la.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr