Người triển khai BALD đã rút 9.000 ETH từ mạng Base, kiếm được lợi nhuận khoảng 4,1 triệu đô la

Theo giám sát của Scopescan, những người triển khai BALD đã gửi 9385,1 ETH vào mạng Base. Hiện tại, những người triển khai BALD đã kết nối 9000 ETH từ mạng Base trở lại Ethereum và mạng Base vẫn giữ 2497,4 ETH và 89,94 WETH.
Theo ước tính này, những người triển khai BALD đã kiếm được lợi nhuận là 2202,14 ETH thông qua dự án meme mạng Base Bald, trị giá khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights