NFTScan bổ sung hỗ trợ cho Mạng Aptos và ra mắt dịch vụ dữ liệu Aptos NFT API

NFTScan đã công bố hỗ trợ mới cho AptosNetwork và đồng thời ra mắt dịch vụ dữ liệu AptosNFTAPI, người dùng và nhà phát triển có thể lấy dữ liệu NFT sinh thái Aptos thông qua nền tảng của nó.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr