Một người dùng phá hủy hàng chục triệu USD tài sản mã hóa

Theo ghi nhận của Tiendientu, người dùng “nd4.eth” đã tiêu hủy số lượng lớn tài sản kỹ thuật số trong những ngày qua, bằng cách chuyển chúng đến địa chỉ ví nhận mà không thể mở khóa.

Cụ thể như sau:

Từ ngày 26 – 29/7: Phá hủy 22.500 ETH trị giá hơn 41,625 triệu USD, với 9 lệnh chuyển.

Ảnh <a href=httpsetherscaniotokentxnsa=0xEfbBc3fa829aF506Bc7AfE1a0C31B3c7419456F7p=2 target= blank rel=noopener title=Etherscan>Etherscan<a>

Ngày 9/8: Phá hủy BAYC #1368 (giá trị giao dịch cuối 47,88 ETH trị giá hơn 88.800 USD), MAYC #1826 (giá trị giao dịch cuối 9,55 ETH trị giá hơn 17.700 USD) và BAKC #6663 (giá trị giao dịch cuối 4,14 ETH trị giá hơn 7.690 USD).

Ảnh <a href=httpsetherscanionft transfersa=0xEfbBc3fa829aF506Bc7AfE1a0C31B3c7419456F7 target= blank rel=noopener title=Etherscan>Etherscan<a>

Đồng thời, nd4.eth còn phá hủy nhiều tên miền Ethereum Name Service (ENS), bao gồm cả tên miền nd4.eth đã được gia hạn 20 năm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights