Manta Pacific TVL đạt gần 900 triệu USD, tăng 20% trong ngày 7

Manta Pacific TVL đạt gần 900 triệu USD, hiện ở mức 885,17 triệu USD, tăng 20% ​​trong 7 ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr