BURGER đã vượt qua mức 0,9 USD với mức tăng 53,52% trong 24 giờ

BURGER tăng trên 0,9 USD và hiện được niêm yết ở mức 0,9013 USD, tăng 53,52% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr