Mạng Coinbase L2 Base phát hành lộ trình mạng chính

Mạng CoinbaseLayer2 Base đã công bố lộ trình, nói rằng Base đang chuẩn bị cho việc ra mắt mạng chính. Tiêu chí phát hành của mạng chính bao gồm bằng chứng về sự ổn định của mạng thử nghiệm, nâng cấp thành công Bedrock và hoàn thành kiểm tra nội bộ và bên ngoài, đồng thời nhắc nhở rằng Base không phát hành kế hoạch Mã thông báo mạng. Ngoài ra, sau khi khối genesis của mạng chính được tạo, GenesisWindow sẽ được mở để các nhà phát triển triển khai DApps trên mạng chính Base. Trong giai đoạn này, Base sẽ tập trung vào các nhà phát triển và cung cấp hỗ trợ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr