MakerDAO thông báo cập nhật giao thức Spark

Jinse Finance đã báo cáo rằng, theo tin tức chính thức, MakerDAO đã công bố bản cập nhật của Giao thức Spark. Với sự phát triển tích hợp và bổ sung Lindy, PhoenixLabs hy vọng sẽ đề xuất những thay đổi sau trong lần tiếp theo: 1. Trần nợ D3M là 20 triệu DAI ; 2. Triển khai proxy SubDAO; 3. .Thêm vai trò quản trị viên, quyền truy cập giới thiệu liên kết từ Spark đến tác nhân SubDAO; 4. Triển khai chính sách tỷ lệ DAI mới để khớp chính xác với DSR; 5. Tích hợp rETH vào giao thức Spark với các thông số

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr