Mainnet Linea đã được bride và chuyển hơn 586.000 ETH

Dữ liệu Dune cho thấy 586.329 ETH đã được bắc cầu và chuyển sang mainnet Linea, số giao dịch đã lên tới 1.087.056 và số lượng địa chỉ tương tác đã lên tới 488.244

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr