LayerZero Labs: Hơn 200 Đề án phản hồi RFP về Giao thức được gửi

LayerZero Labs đã thông báo kết thúc thời gian nộp Đề án phản hồi RFP về Giao thức, với tổng cộng hơn 200 Đề án được gửi. LayerZero sẽ tiếp tục cung cấp phản hồi trực tiếp về các Đề án trên Commonwealth. Dự án đối tác cần xác định địa chỉ của mình trước 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6.

Đề án “Giao thức RFP” đóng vai trò quan trọng trong quy trình phân bổ TGE, cho phép mỗi dự án thiết lập các tiêu chí phân bổ riêng liên quan đến tổng lượng token được phân bổ. Tất cả các dự án đã triển khai hợp đồng OApp, OFT hoặc ONFT trên mạng chính trước Ảnh chụp số 1 và khai báo chúng trên LayerZero Scan đều đủ điều kiện gửi Đề án.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr