Khối lượng giao dịch trên nền tảng cho vay NFT Blend đạt hơn 6,3 tỷ USD, số lượng khoản vay gần 700.000

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng cho vay NFT Blend đã vượt qua 6,3 tỷ USD, đạt mức 6.374.731.083 USD. Nền tảng ghi nhận tổng số 697.027 khoản vay, với 10.845 người vay và 4.502 người cho vay độc lập. Hiện tại, nền tảng có 3.377 khoản vay đang hoạt động với tổng giá trị khoản vay khoảng 5.740 ETH.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr