Khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi Ethereum đạt hơn 2,2 tỷ USD vào ngày 27 tháng 5

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch trên các Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thuộc chuỗi Ethereum đã đạt hơn 2,2 tỷ USD vào ngày 27 tháng 5, vượt trội so với các nền tảng khác.

Chi tiết về khối lượng giao dịch:

  • Chuỗi Ethereum: 2,215 tỷ USD
  • Chuỗi Solana: 1,122 tỷ USD
  • Chuỗi Arbitrum: 710,1 triệu USD

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr