Khối lượng giao dịch DEX ngày hôm qua trên Chuỗi Ethereum là 1,312 tỷ USD

Theo dữ liệu DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX trên Chuỗi Ethereum vào ngày 19 tháng 5 là 1,312 tỷ USD, đứng đầu. Ngoài ra, khối lượng giao dịch DEX ngày hôm qua trên Chuỗi Solana là 884,01 triệu USD, đứng thứ hai; khối lượng giao dịch DEX ngày hôm qua trên Chuỗi BSC là 481,44 triệu USD, đứng thứ ba.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr