Khối lượng giao dịch của DEX trên Chuỗi Ethereum ngày hôm qua đạt gần 1,5 tỷ USD

Theo dữ liệu DeFiLlama , khối lượng giao dịch DEX trên Chuỗi Ethereum vào ngày 3 tháng 6 là 1,492 tỷ USD, đứng đầu. Ngoài ra, khối lượng giao dịch DEX ngày hôm qua trên Chuỗi Solana là 1,119 tỷ USD, đứng thứ hai; khối lượng giao dịch DEX ngày hôm qua trên Chuỗi BSC là 586,46 triệu USD, đứng thứ ba.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr