Immutable thông báo cắt giảm 6% nhân viên

Immutable thông báo đã giảm 6% nhân viên bao gồm cả nhà thiết kế chính James Wakeham, người tham gia trực tiếp vào phát triển trỏ chơi Gods Unchained.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr