Huang Lichen đã mua tổng cộng 8,6 triệu FRIEND kể từ tháng 5 và lỗ 7,9 triệu USD

Theo giám sát của LookonChain, Huang Lichen (@machibigbrother) đã mua FRIEND kể từ ngày 3 tháng 5, mua 8,6 triệu FRIEND với mức giá trung bình là 1,81 USD, chi tổng cộng 4.975 ETH (trị giá 15,6 triệu USD). Với mức giá hiện tại của FRIEND, anh ta đã lỗ 7,9 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr