eToro sa thải 100 nhân viên và tạm ngừng việc sát nhập với FintechacquisitionCorp

Sàn giao dịch lâu đời eToro cho biết họ sẽ cho 100 nhân viên nghỉ việc, chiếm khoảng 6% lực lượng lao động của công ty do tình hình kinh doanh khó khăn. Đồng thời họ chấm dứt kết hoạch sát nhập SPAC với FintechacquisitionCorp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr