dYdX phục hồi và vượt 2 USDT, đồng thời mức giảm trong 24 giờ thu hẹp xuống còn 2,77%

dYdX đã phục hồi và vượt 2 USDT, hiện giao dịch ở mức 2,001 USDT và mức giảm trong 24 giờ thu hẹp xuống còn 2,77%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr