Dữ liệu: Thu nhập giao thức Farcaster vượt quá 1,63 triệu USD và tổng số người dùng vượt quá 450.000

Dữ liệu của Dune cho thấy tổng thu nhập của Farcaster, phi tập trung , vượt quá 1,63 triệu USD và hiện là 1.631.077 USD, với tổng số người dùng là 454.595.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr