Dữ liệu: Base TVL vượt qua Solana

Base đã vượt qua Solana về tổng giá trị bị khóa (TVL), theo dữ liệu của DefiLlama. Hiện tại, TVL của Base là khoảng 374,43 triệu USD, cao hơn nhiều so với 306,93 triệu USD của Solana. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người dùng và nhà phát triển chọn sử dụng Base cho các ứng dụng phi tập trung (dApp) và các hoạt động tài chính khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights