Độ khó khai thác bitcoin giảm xuống 54,11 T, giảm 2,71%

Theo dữ liệu của BTC.com, độ khó khi khai thác Bitcoin đã giảm xuống 54,11T ở độ cao khối 806400 ngày hôm nay, giảm 2,71%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights