Đại học John Hopkins muốn đưa các dịch vụ sức khỏe vào Web3

Johannes Thrul hoạt động tại trường Sức khỏe Tâm thần John Hopkins mong muốn đưa dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần trở nên ngày càng phi tập trung.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr