Chủ tịch CFTC kêu gọi Quốc hội lập pháp để giúp điều chỉnh tiền điện tử

Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), nói rằng một số biện pháp cần được thực hiện để điều chỉnh tiền điện tử, thêm rằng “giải pháp” có thể là để Quốc hội thông qua luật. Ông nói: “Bạn có thể tưởng tượng rằng nếu có khung pháp lý rõ ràng, nhu cầu thể chế có thể tăng lên. Nhưng đối với tôi, chúng tôi nghĩ về việc tham gia bán lẻ, hồ sơ thực thi của chúng tôi trước tôi hơn một thập kỷ. Tôi nghĩ đây là bằng chứng rất rõ ràng rằng một cái gì đó cần phải được thực hiện.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights