Apus Network Ra Mắt Giải Pháp GPU Không Tin Cậy, Mở Khả Năng Sử Dụng Trực Tiếp Suy Luận AI Cho Các Nhà Phát Triển Hệ Sinh Thái AO

Apus Network đã tham gia vào “Giải pháp GPU không tin cậy và thực hành AOS-llama” của PermaDAO để giới thiệu chi tiết về dự án AOS-llama. Lấy cảm hứng từ giải pháp do Sam Williams đề xuất, Apus Network đã ra mắt giải pháp GPU không tin cậy nhằm hiện thực hóa AI không tin cậy trong hệ sinh thái AO.

Giải pháp này mang đến cho các nhà phát triển hệ sinh thái AO khả năng sử dụng trực tiếp suy luận AI để thực hiện các lệnh gọi trên chuỗi của bất kỳ mô hình AI nào. Điều này đảm bảo tính xác minh của cả mô hình AI và kết quả suy luận AI.

Ngoài ra, Apus Network đã chính thức giới thiệu giải pháp GPU không tin cậy tại hội nghị Consensus 2024 vừa qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr