Network

Mạng, từ góc độ tiền điện tử, là một tập hợp các nút hoạt động cùng nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của mạng.

Mạng cũng là một thuật ngữ chung mô tả tất cả các mạng chuỗi khối, chẳng hạn như mạng Bitcoin hoặc mạng Ethereum.

Cách thức hoạt động của mạng chuỗi khối được xác định bởi giao thức mạng, đây là một bộ quy tắc cho phép các nút trên mạng chia sẻ dữ liệu và tạo cấu trúc mà chúng ta gọi là chuỗi khối.

Ví dụ, mạng Bitcoin là mạng ngang hàng (P2P), được tạo thành từ các máy tính (hoặc nút mạng) chạy phần mềm Bitcoin Core.

Tất cả các máy tính trong mạng Bitcoin được kết nối với nhau, cho phép chúng “nói chuyện” với nhau, chia sẻ và truyền dữ liệu.