Allora tích hợp với zkSync để giới thiệu các nguyên mẫu AI phi tập trung vào hệ sinh thái của nó

Mạng AI phi tập trung Allora đã ban hành một tài liệu phi tập trung nguồn dữ liệu do AI điều khiển để cung cấp mức giá hiệu quả cho tài sản dài hạn; AI Agent để xử lý dữ liệu thị trường theo thời gian thực -AnyML cho trí tuệ phi tập trung tập trung;

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr