AAVE đe dọa vị trí thứ 2 của Lido về tổng lượng TVL

AAVE đã có những biến chuyển tốt và mức TVL hiện tại là $6,12B bám sát vị trí $6,64B của Lido.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr