zkLink: Snapshot Điểm Nova hoàn thành vào ngày 30 tháng 5

zkLink đăng trên nền tảng X rằng họ đã hoàn thành Snapshot Điểm Nova vào lúc 8:00 ngày 30 tháng 5, giờ Bắc Kinh, Cuộc diễu hành tổng hợp Phần 1 đã kết thúc và thông tin chi tiết về phân bổ sẽ sớm có. Ngoài ra, Cuộc diễu hành tổng hợp Phần 2 đã chính thức bắt đầu và 3% tổng lượng cung ứng ZKL sẽ được phân bổ cho những người tham gia Phần 2.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr