Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của các loại tiền kỹ thuật số

Theo dữ liệu thống kê, tổng giá trị thị trường toàn cầu là 1.138,614 tỷ USD, với mức tăng trong 24 giờ là -0,27% và mức tăng trong 7 ngày là -4,83%.Trong đó, giá trị thị trường của BTC là 518,478 tỷ USD, chiếm 45,54 % tổng giá trị thị trường toàn cầu và giá là 26.800 đô la (0%)

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr