Tổng số inscription Ordinals đúc vượt quá 67 triệu và thu nhập phí tích lũy vượt quá 6.840 BTC

Dữ liệu của Dune cho thấy thu nhập phí tích lũy từ đúc inscription Ordinals trên giao thức Bitcoin NFT đã đạt 6.840,9383 BTC, tương đương khoảng 486.236.698 USD. Tổng số inscription đúc hiện nay lên tới 67.052.958.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr