Tổng giá trị lưu trữ của Base bridge vượt quá 610.000 ETH và TVL đạt 7,63 tỷ USD.

Dữ liệu Dune cho thấy tổng giá trị lưu trữ cầu cơ sở (TVB) đã vượt quá 610.000 ETH, hiện là 610.054 ETH và tổng số người dùng cầu là 608.049. Theo dữ liệu của L2BEAT, TVL cơ sở hiện tại là 7,63 tỷ USD, với mức tăng 7,8% trong 7 ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr