Sui có 1 triệu ví hoạt động hàng ngày

Sui thông báo trên nền tảng X rằng số lượng ví hoạt động hàng ngày trên Chuỗi của nó đã lên tới 1.000.000.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr