SPACE ID đã mua lại và tiêu hủy khoảng 3,1 triệu ID

Nền tảng nhận dạng và tên miền Web3 SPACEID đã tweet rằng việc mua lại và hủy ID (IDP3) đã được triển khai thành công, sử dụng 1.031.115,4 đồng tiền ổn định để mua lại và hủy 3.107.377,8 ID. Một nửa doanh thu còn lại của nền tảng (từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023) sẽ được chuyển đến các địa chỉ đa chữ ký của kho bạc SPACEIDDAO trên các chuỗi khác nhau, bao gồm Ethereum, BNBChain và Arbitrum. Ngoài ra, SPACEID đã đóng một giao dịch với số tiền 200.000 đô la tài trợ cho chương trình tài trợ (IDP2). ForesightNews đã báo cáo trước đó rằng vào ngày 20 tháng 6, SPACEID đã bắt đầu bỏ phiếu về đề xuất “khuyến nghị mua và hủy mã thông báo ID”, đề xuất rằng 50% tổng doanh thu do nền tảng SPACEID tạo ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 23 tháng 6 được sử dụng để mua và hủy bỏ mã thông báo ID, 50% còn lại của doanh thu nền tảng được phân bổ cho kho bạc DAO, được quản lý bởi tất cả chủ sở hữu mã thông báo ID đủ điều kiện.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr