Tổng giá trị khóa (TVL) trên Ethereum L2 đạt 43,55 tỷ USD, giảm nhẹ 0,47% trong 7 ngày qua

Tổng giá trị khóa (TVL) trên các giải pháp mở rộng layer 2 (L2) của Ethereum hiện đạt 43,55 tỷ USD. Con số này giảm nhẹ 0,47% so với 7 ngày trước.5 L2 hàng đầu:Arbitrum One: 17,74 tỷ USD, giảm 0,04% trong 7 ngày qua.Optimism: 7,26 tỷ USD, giảm 1,97% trong 7 ngày qua.OP Mainnet: 6,6 tỷ USD, giảm 4,54% trong 7 ngày qua.Metis Andromeda: 3,02 tỷ USD, giảm 1,37% trong 7 ngày qua.ZKsync Era: 1,37 tỷ USD, tăng 85,74% trong 7 ngày qua