Số giao dịch tích lũy trên Chuỗi Arweave vượt quá 6 tỷ, tăng trưởng hơn 7 lần trong năm qua

Dữ liệu ViewBlock cho thấy số giao dịch tích lũy trên Chuỗi Arweave đã vượt quá 6 tỷ, tăng trưởng hơn 7 lần trong năm qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr