RBI của Ấn Độ liệt kê các rủi ro của stablecoin đối với các nền kinh tế đang phát triển và kêu gọi quy định toàn cầu

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tuyên bố trong báo cáo ổn định tài chính mới nhất được công bố vào ngày 28 tháng 6 rằng stablecoin có khả năng gây hại cao cho các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Báo cáo liệt kê sáu mối đe dọa do stablecoin gây ra. RBI đã từng là một nhà phê bình gay gắt đối với tiền điện tử, nhưng nó đặc biệt rõ ràng về những gì nó coi là vấn đề với stablecoin “từ quan điểm EMDE (Thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển).” RBI nhân cơ hội này để nhắc lại lời kêu gọi phối hợp toàn cầu, nói rằng: “Cần có một cách tiếp cận phối hợp toàn cầu để phân tích những rủi ro mà các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi phải đối mặt so với các nền kinh tế tiên tiến. Trong giai đoạn này, một trong những ưu tiên hàng đầu là thiết lập khung pháp lý toàn cầu cho tài sản tiền điện tử không bảo đảm, stablecoin và DeFi.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr