Porsche NFT chính thức mở đăng ký

Dự án Porsche NFT đã chính thức mở đăng ký. Ngoài ra, ngày casting được bên dự án công bố là ngày 23 tháng 1.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr