Polysynth thành công gọi vốn 3 triệu USD

Nền tảng phái sinh phi tập trung của Polygon, Polysynth, đã thành công gọi vốn 3 triệu USD với sự tham gia của các nhà đầu tư bao gồm LedgerPrime, QCP Capital, Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani, Brevan Howard, Jump Capital, Hashed, DeFi Alliance, Smape, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr