Phân tích Hiệu suất Dữ liệu: Farcaster So Với Lens

Farcaster:

  • Số lượng người dùng: 20.000 – 30.000 người dùng
  • Tần suất tạo nội dung: Khoảng 10.000 bài đăng mỗi ngày
  • Số lượng người dùng mới: Khoảng 3.000 – 5.000 người dùng mới mỗi ngày
  • Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày: Khoảng 60.000 – 80.000 người dùng hoạt động mỗi ngày
  • Tần suất tương tác: Khoảng 2 triệu lượt tương tác mỗi ngày

Lens:

  • Chưa có dữ liệu chính thức

Dựa trên dữ liệu hiện có, Farcaster vượt trội hơn Lens về số lượng người dùng, tần suất tạo nội dung, số lượng người dùng mới và tần suất tương tác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr